DSpace About DSpace Software
 

TSU Knowleadge Bank >

Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Or type in a year:
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 20 of 3046
 next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1981รายงานวิจัยเรื่องสาหร่ายในทะเลสาบสงขลา (ตอนนอก)สมภพ อินทสุวรรณ
1986การศึกษาการปฏิบัติงานบริหารบุคลากรของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราชถง ทัศนโกวิท
1986การศึกษาทัศนะของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับแรงงานกิจการนักศึกษา ในวิทยาลัยครูภาคใต้สมบูรณ์ ตะปินา
1986การศึกษาปัญหาการบริหารโรงเรียนด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลาวิเชียร อ่อนประเสริฐ
1986ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการทำงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราชโสภาค วิริโยธิน
1986การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรการฝึกหัดครูของนักศึกษาที่พูดสองภาษา ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สุยงค์ สพโชค
1986การศึกษาการบริการชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา ในจังหวัดตรังสิรัตน์ สุทธิดารา
1986การศึกษาปัญหาการบริหารงานของศึกษาธิการอำเภอ ในภาคใต้บุญสิทธิ์ สหัสรังษี
1986ขวัญของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราชอรุณ ศรีวรรธนชาติ
1986การศึกษางานของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนปริญญา รอดแก้ว
1986ความพึงพอใจในการทำงานของครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ในภาคใต้นิคม พรหมย้อย
1986การศึกษาปัญหาและความต้องการด้านการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยในภาคใต้มานิดา เพชรรัตน์
1986การศึกษาทัศนคติต่อนาฏศิลป์ไทย ของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยในภาคใต้สมชาย พูลพิพัฒน์
1986การศึกษาการลงทุนการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 3นิยม เสรีรัตน์
1986การศึกษาความคิดเห็นและปัญหาเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร ปริญญาตรีนาฏศิลป์ ของสภาฝึกหัดครู ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2524ดุษฎี มัชฌิมาภิโร
1987รายงานการวิจัยการศึกษาเปรียบเทียบ วัฒนธรรมชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส กับจังหวัดสตูล ซึ่งมีผลกระทบต่อการปกครองดรุณี บุญภิบาล
1987การศึกษาการกระทำความผิดทางวินัยของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ระหว่างปี พ.ศ. 2524 - 2528ประวิทย์ ทองศรีนุ่น
1987การศึกษาความเห็นเกี่ยวกับการจัดอันดับกิจกรรมและการจัดอันดับความต้องการเข้าร่วมกิจกรรม นิสิตนักศึกษาของนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยในภาคใต้อมร พูนศิลป์
1987บทบาทของครูวิชาการกลุ่มโรงเรียนตามทัศนะของผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ครู และครูวิชาการกลุ่มโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด ในเขตการศึกษา 4จำนง สังขรักษ์
1987การปฏิบัติงานนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราชชินวรณ์ บุณยเกียรติ
Showing results 1 to 20 of 3046
 next >

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback