DSpace About DSpace Software
 

TSU Knowleadge Bank >

Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Or type in a year:
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 21 to 40 of 3046
< previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1987ปัญหาการควบคุมความประพฤติและระเบียบวินัย ของนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคภาคใต้ในทัศนะของอาจารย์วินัย พันธุ์วิชัย
1987บทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อการพัฒนาสังคม : ศึกษาเฉพาะกรณีใน จังหวัดสงขลาโนสุ, โคจิ
1987ศึกษาวัฒนธรรมการทำงานตามสถานภาพส่วนบุคคล ของครูโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลามในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ดุสิต หวันเหล็ม
1987การปฏิบัติเรื่องวินัยของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคใน 14 จังหวัดภาคใต้ ตามทัศนะของนักศึกษา อาจารย์ และผู้บริหารกอบทอง กลิ่นสุดใจ
1987ความต้องการคุณสมบัติของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ของครูอาจารย์ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสงขลาสุรศักดิ์ ยกถาวร
1987การศึกษาความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการทำงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสงขลาสมนึก มีแสง
1987การศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาในประเทศไทย ตามทัศนะของผู้บริหารวิทยาลัยสมจิตต์ กะระณา
1987บทบาทการบริหารงานของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอและกิ่งอำเภอ ตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชสุธน อ่อนชู
1987ภาษาไทยถิ่นที่ใช้ในปัจจุบัน จังหวัดสงขลาสุภาพ ขวัญฤทธิ์
1987การศึกษาการปฏิบัติงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตรัง ตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการโรงเรียนปราโมทย์ ศรีสมบัติ
1987การศึกษาการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารบุคลากรของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตรังสว่าง เรืองจิระอุไร
1987ภาษาไทยถิ่นที่ใช้ในปัจจุบัน จังหวัดนราธิวาสสุนิกุล เวชสิทธิ์
1987ขวัญในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดกระบี่รุ่งโรจน์ ศรีนวลละออง
1987การศึกษาความต้องการพัฒนาตน ของนิสิตนักศึกษาศึกษาศาสตร์ และครุศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้สัมภาษณ์ แก้วอาภรณ์
1987การศึกษาการปฏิบัติงานวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 3 ปีการศึกษา 2528ประกอบ สุพันทวี
1987การศึกษาปัญหาการบริหารบุคลากรของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสงขลาสมปอง นิลล้วน
1987การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานวิชาการ ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา กับผลการประเมิน คุณภาพนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2528 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดตรังเฉลียว ดียืน
1987การศึกษาแบบของผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามความต้องการของครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราชไพโรจน์ อิ้ววังโส
1988รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบเตาเศรษฐกิจที่มีต่อการทำอุตสาหกรรมขนาดย่อมของตาลโตนด ในพื้นที่ชนบทยากจน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาประมาณ เทพสงเคราะห์; สันติภาพ กองกาญจนะ
1988รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์พัฒนาทางการศึกษาในภาคใต้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ถึง พ.ศ. 2503ปก แก้วกาญจน์
Showing results 21 to 40 of 3046
< previous   next >

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback