DSpace About DSpace Software
 

TSU Knowleadge Bank >

Browsing by Submit Date

Jump to a point in the index:
Or type in a year:
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 66 to 130 of 2946
< previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2535การศึกษาเจตคติต่อการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ของนักศึกษาในสหวิทยาลัยทักษิณราตรี ศรีสุวรรณ
2535การศึกษาแนวคิดทางปรัชญาการศึกษาของครูอาจารย์และผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราชอาคม สมบัติแก้ว
2542การศึกษาการพัฒนาบุคลากรของผู้บริหารโรงเรียน ประถมศึกษา สังกัดสำนักงาน การประถมศึกษา จังหวัดสงขลาจารึก ทองฤกษ์
2534การศึกษาแบบผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามความต้องการของครูอาจารย์ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดยะลาดนุพล อ้นพวงรัตน์
2546การศึกษาเชิงทฤษฏีของฟอสฟีนอสมมาตร สำหรับเมทานอลคาร์บอนิลเลชั่น (ตอน 1)Hirihattaya Phetmung
2534การศึกษากระบวนการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสงขลาชุมพงศ์ วิทยผดุง
2533การศึกษากระบวนการบริหารที่ปฏิบัติจริงและที่ควรปฏิบัติของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาสอรุณ เจะเลาะ
2538การศึกษาการกระทำความผิดของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในช่วงปีการศึกษา 2530-2534เดือนดี กาญจนัมพะ
2539การศึกษาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาบูรณาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามทัศนะของนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สุวรรณภา ทวีสินธ์
2538การศึกษาการดำเนินงานสุขศึกษาของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล : กรณีโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจารึก หนูเนียม
2549ศึกษาการถนอมอาหารของชาวบ้านอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานีจารินี จันทลิกา
2534การศึกษาการตัดสินใจสั่งการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสงขลาโกศล สุวรรณมณี
2534การศึกษาการตัดสินใจสั่งการของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลาสาวิตรี สัตยายุทย์
2538การศึกษาการบริหารโครงการอาหารกลางวันของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสงขลาจารึก ด้วงเล็ก
2538การศึกษาการปฎิบัติงานบริหารบุคลากรของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัด สุราษฎร์ธานีอุไรวรรณ พูลสมบัติ
2539การศึกษาการปฏิบัติงานการควบคุมความประพฤตินักเรียน ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 3อารีย์ อ่อนคำ
2535การศึกษาการปฏิบัติงานการสังเกตการสอนของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานีเฉลียว พุ่มช่วย
2534การศึกษาการปฏิบัติงานของศึกษาธิการอำเภอในภาคใต้ของประเทศไทยสุรศักดิ์ ลิ่มมณี
2534การศึกษาการปฏิบัติงานตามกระบวนการวางแผนบริหารงานของศึกษาธิการอำเภอ ในภาคใต้ของประเทศไทยสมเกียรติ ฉิมแก้ว
2542ศึกษาปัญหาบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลาม (ปอเนาะ) เขตการศึกษา 2 และเขตการศึกษา 3จำนงค์ แสงอำไพ
2534การศึกษาการปฏิบัติงานนิเทศภายในของผู้บริหารวิทยาลัยพลศึกษาในภาคใต้ตามทัศนะของอาจารย์ไพรมา อ้วนไตร
2538การศึกษาการปฏิบัติงานบริหารบุคลากรของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราชมังกรแก้ว ดรุณศิลป์
2538การศึกษาการปฏิบัติงานวิชาการ ของผู้บริหารโรงเรียนสาธิต สถาบันราชภัฏ ระดับประถมศึกษาดวงจิต แก้วอุบล
2535การศึกษาการประพฤติผิดวินัยของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรม สามัญศึกษา จังหวัดปัตตานีแก้วอุษา ชูทอง
2535การศึกษาการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชนบทของศึกษาธิการอำเภอ ในเขตการศึกษา 3เชียร ศรีเรือง
2538การศึกษาการวางแผนปฏิบัติการประจำปีของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราชสมนึก รักดำ
2538การศึกษาการวางแผนปฏิบัติการประจำปีของศึกษาธิการอำเภอในภาคใต้ของประเทศไทยประเสริฐ คงชู
2542การศึกษาการปฏิบัติตามจรรยาบรรณครู ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราชกมลทรรศน์ แซ่เฮง
2542ศึกษาระดับและเปรียบเทียบความพึงพอใจของ หัวหน้าครัวเรือนในการเข้าร่วม โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ระดับครัวเรือนของกระทรวงมหาดไทย : กรณีศึกษาในเขตอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราชณรงค์ นุ่นสังข์
2538การศึกษาขวัญของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูลนิวัฒน์ ยรรยงฤทธิ์
2542การศึกษาการมีส่วนร่วมของครูอาจารย์ในการวางแผน ปฏิบัติการประจำปี ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดชุมพรแม้นมาศ สุดสวาสดิ์
2542ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่มีต่อการให้บริการของ ของวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตพนมยงค์ บัวจูม
2542ศึกษาตระพังในคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลาทรงพรรณ สังฆะโต
2542การศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานแนะแนวของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราชสุจินต์ สุดคิด
2542ศึกษาปัจจัยและกิจกรรมการพัฒนาชุมชนบ้านปิยมิตร 5 ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลาวรรษา สุริยันยงค์
2543ศึกษาการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของครูโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา จังหวัดภูเก็ตเจริญ ถิ่นเกาะแก้ว
2543องค์ประกอบบางประการที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ ด้านการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทธนันท์ นิลพัฒน์
2543ศึกษาการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในจังหวัดสงขลาพิมพ์พันธ์ เฮ่งประดิษฐ์
2544ผลการสอนซ่อมเสริมโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและความสนใจในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ศิริพร จินดาราม
2544ศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดกระบี่สุเมศวร์ พรหมมินทร์
2544ศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับเจ้าแม่กวนอิม ของชาวไทยเชื้อสายจีน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเฉลิมรัฐ ขนอม
2538การรักษาโรคอัมพาตของแพทย์แผนโบราณในจังหวัดสงขลาจิมรี แก้วงาม
2538การศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมจังหวัดและผู้บริหารการศึกษาระดับอำเภอต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทของคณะกรรมการการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรมจังหวัด ในเขตการศึกษา 2ชูเกียรติ วิเศษเสนา
2538การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีต่อคุณลักษณะของครูอาจาร์ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา จังหวัดสงขลาสัญญา ณ พิบูลย์
2539การศึกษาความต้องการพัฒนาบุคลากรของข้าราชการสังกัดสำนักงาน การประถมศึกษาอำเภอในเขตการศึกษา 4สมพิศ โสดารักษ์
2549หลากหลายคำจีนกับวัฒนธรรมแห่งความรักเกตมาตุ ดวงมณี
2538การศึกษาความต้องการของครู อาจารย์ ที่มีต่อพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิค ในภาคใต้ของประเทศไทยธีระพัฒน์ บุญพันธุ์
2538การศึกษาความต้องการของครูอาจารย์ที่มีต่อพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการอำเภอหาดใหญ่สารภี เกื้อด้วง
2549การเล่น : กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัยอมลวรรณ วีระธรรมโม
2533การศึกษาความพึงพอใจในการทำงานของศึกษาธิการอำเภอในภาคใต้ของประเทศไทยจำรูญ พรมสุวรรณ
2539การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ชื่นจิต เวชศาสตร์
2538การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เสาวนีย์ สุวรรณวงศ์
2535การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราชประหยัด อนุศิลป์
2546การศึกษาหาพารามิเตอร์สำหรับการวิเคราะห์การอบแห้งขิงมารีนา มะหนิ, et al
2538การศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการทหารเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ ในกองทัพพัฒนาที่ 4ปฏิศักดิ์ เจริญรบ
2535การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบผู้นำ ของผู้บริหารโรงเรียน กับขวัญกำลังใจในการทำงานของครู อาจารย์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสตูลจารึก รัตนโอภาส
2534การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลกับความรู้สึกรับผิดชอบของหัวหน้างาน ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ยุทธนันท์ ขวัญทองยิ้ม
2535การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การ ของวิทยาลัยการอาชีพ สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการสมพงค์ จตุทอง
2538การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารกับบรรยากาศ องค์การ ในสหวิทยาลัยทักษิณไพบูลย์ ตรีน้อยวา
2539การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน ประถมศึกษา กับความพึงพอใจในการทำงานของครู อาจารย์ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำพน เหล่าพราหมณ์
2534การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของหัวหน้าการประถม ศึกษาอำเภอ กับความพึงพอใจในการทำงาน ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานีอุทิศ ภูมิชัย
2546ปัญหาน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมชีวภาพในจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุงนุกูล อินทระสังขา, et al
2546อนุกรมวิธานของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินขนาดใหญ่ในทะเลภาคใต้สุภาจรี นิยะมานนท์
2534การศึกษาคุณลักษณะของครูพลศึกษาที่พึงประสงค์ตามความคิดเห็นของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 4ชลธิชา สิ้วอินทร์
2533การศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ที่เอื้อต่อ การนิเทศการศึกษา ตามความต้องการของครู - อาจารย์ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราชประกอบ โชโต
Showing results 66 to 130 of 2946
< previous   next >

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback