DSpace About DSpace Software
 

TSU Knowleadge Bank >

Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 50 to 69 of 2946
< previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2553กรณีศึกษาการปรับตัวทางสังคมของผู้ต้องขังชายที่มีพฤติกรรมเลียนแบบ เพศตรงข้ามด้วยการให้คำปรึกษารายบุคคลตามทฤษฎีเกสตัลท์สุภาภรณ์ ผลบุญ
2553กรอบแนวคิดในการจำแนกลักษณะการใช้เหตุผลเชิงพีชคณิตของนักเรียนระดับประถมศึกษา : ประโยคเปิดจำนวนสุภัค หาญพิทักษ์วงศ์
2544กระบวนการจัดทำธรรมนูญโรงเรียน กรณีศึกษา : โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีนิวัฒน์ เรียบร้อย
2553กระบวนการดำรงอัตลักษณ์มุสลิมกับการสร้างชุมชนเข้มแข็ง : กรณีศึกษา ชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาวิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ
2554กระบวนการถ่ายทอดการปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลามสำหรับเยาวชนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 3จังหวัดชายแดนภาคใต้นาซีเราะห์ เจะมามะ
2531กระบวนการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสตูล ตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียน และครู อาจารย์เสริมสุข สุวรรณกิจ
2553กระบวนการบริหารเพื่อการควบคุมโรคไข้เลือดออกของเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิวิชัย คุ้นเคย
2553กระบวนการสร้างปราชญ์ชาวบ้านลุ่มทะเลสาบสงขลาในกระแสการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชนอุทิศ สังขรัตน์
2544กระบวนการสะสมทุนโดยชุมชน : กรณีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาดำรงศักดิ์ แก้วเพ็ง
2554กลไกการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูลศุภางค์ สองเมือง
2558กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลาธเนศ ยุคันตวนิชชัย
2556กลยุทธ์การลงทุนและการตัดสินใจลงทุนในหุ้นและอนุพันธ์ของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดสงขลาปุญชรัสมิ์ บริรักษ์เจริญกิจ
2554กลยุทธ์การสร้างข้อผูกมัดลูกค้าของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาทิฆัมพร สุภาไชยกิจ
2557กลวิธีการประพันธ์ในนวนิยายของ ว. วินิจฉัยกุล ช่วง พ.ศ. 2545-2554สุนิฐา กำเนิดทอง
2552กลศาสตร์ควอนตัมของกึ่งฮาร์มอนิกออสซิลเลเตอร์เอกพัน จันผง
2545กล้องดิจิตอล นวัตกรรมสำหรับคนสร้างภาพสุนันท์ อินทนิล
2544กว่าจะมาเป็นบ้านบัวงาม ห่อแก้ว
2553กะเทาะปัญหาธรรมาภิบาลในองค์การภาครัฐ :บทวิเคราะห์จากกรณีศึกษาทวนธง ครุฑจ้อน
2558การกระจายและศักยภาพในการสร้างสารต้านจุลินทรีย์ของเชื้อราเอนโดไฟท์ในบัวสาย ทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง ประเทศไทยพฤทฐิภร ศุภพล
2550การกระจายอำนาจการบริหารสถานศึกษารุ่งชัชดาพร เวหะชาติ
Showing results 50 to 69 of 2946
< previous   next >

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback